ദുബായിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ - opportunities in dubai

 👏👏👏👏👏👏👏

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️

*🔰ദുബായ് 

*നിരവധി അനവധി* *തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു*

*നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യസം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല*

………………………………

*🔰DIRECT CLIENT INTERVIEW @ KOCHI ON  12-03-2024 TUESDAY 9.00AM* 

👇👇👇👇👇👇

………………………………

*🔰KITCHEN STEWARD*

………………………………

*🔰WAREHOUSE WORKERS*

*Salary:1100+OT*

………………………………

*🔰COMMI-III AVIATION*

*SALARY:1100+Acc*

………………………………

*🔰AIR CRAFT CLEANER*

*Salary 1080AED+OT+ACC*

………………………………

*🔰AVIATION LOADER*

*Salary:1080 AED+OT+ACC*

………………………………

*🔰AIRPORT LOADER*

*Salary:1080+OT+ACC*

………………………………

*🔰WARE WASHER*

Salary:1000+OT+ACC

.....................................

*For Apply click* 👇

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

https://wa.me/message/PIAISOF7OMVAE1

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

*🪩ജോലി വിവരങ്ങൾ ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ*

………………………………

http://Wa.me/919072948686


*👯‍♀️പരമാവധി കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉപകരിക്കട്ട

Popular posts from this blog

Emirates Draw - New PICK1 Game - Purchase ticket without middle man

UAE - Etihad Airways - Cabin Crew Recruitment Drive 2024

These are the top 17 Dubai Government Companies to look for a job in 2024